Search Filter
Close
Radio 7
Rбdio 7 vysiela v prнjemnej atmosfйre hudby a slova. Pripravovanй relбcie poskytnъ posluchбиom informбcie o spoloиenskom dianн a o dianн v cirkevnэch spoloиenstvбch. Nebudъ chэbaќ rozhovory a diskusie, ktorй poukбћu na rieљenia aktuбlnych problйmov v ћivote ѕudн z biblickйho pohѕadu. Pre mlбdeћ bude pripravenб kvalitnб modernб kresќanskб hudba, svedectvб zo ћivota, sъќaћe a tйmatickй relбcie reagujъce na problйmy mladэch. Strednб generбcia bude maќ k dispozнcii relбcie o vzќahoch, vэchove, rodine. Pre starљiu generбciu budъ pripravenй klasickй piesne, spomienky a svedectvб. Nebudъ chэbaќ duchovnй ъvahy, vэklady Boћieho Slova, poйzia, prуza. Tъћime po tom, aby Rбdio 7 bolo naљe spoloиnй vysielanie, zaloћenй na komunikбcii s posluchбиom. Vysielanie bude reagovaќ na potreby ѕudн v duchovnej, duљevnej aj fyzickej oblasti a odrбћaќ preћнvanie vzќahu s Bohom v praktickom ћivote.

Vysielanie Rбdia 7 chce byќ alternatнvou k sъиasnej rozhlasovej komerиnej produkcii pre ѕudн odmietajъcich spфsob ћivota a morбlne prнklady zo sveta beћnej komercie, љoubiznisu, ktorй nie sъ v sъlade s Boћнmi zбkonmi.

BratislavaFM|103.6
+4212/43411911
Banšelova 17, Bratislava, Slovakia
https://radio7.sk/
FaceBook
Instagram
Update station informationupdate station
Post as a guest: