Language:
Listen radio onlineLuminaria


Luminaria
Rating :5.00
 


Last updated:
2012-06-16 21:39:47
Country: MaltaListen to radio stations broadcasting from Malta
City: Nadur
Address: Pjazza Dun Martin CamilleriNadurGozoMaltaNDR104
FM (MHz): 106.9
Genre: Christian
Phone: 21552266
Fax: 21566660
Language of broadcast: Maltese
E-mail: info@radjuluminaria.com
Website:  www.radjuluminaria.com
Description: Zgur li illum huma hafna n-Nadurin li semghu bis-servizz tar-radju li l-Parrocca qed toffri. Il-bidu ta’ Radju Luminaria jmur ghas- sena 1995 fejn fuq inizjattiva ta’ Mons Arcipriet, grupp ta’ persuni dedikati ddecidew li japplikaw biex il-parrocca taghna tkun l-ewwel parrocca Ghawdxija li tmexxi radju komunitarju.

Il-bidu kien success u ntlaqa’ tajjeb minn hafna, specjalment anzjani u morda. Pero hekk kif beda ghaddej iz-zmien, beda jsir aktar difficli li ssib persuni li jiddedikaw hafna mill-hin taghhom fix-xandir.

Pero, kull sena ghall-festa ta’ San Pietru u San Pawl, Radju Luminaria baqa’ jzomm kuntatt mal-poplu Naduri. Gieli kien hemm xandir anke fi zmien il-Milied u l-Ghid.

Kienet is-sena 2001 meta iddecidejna li napplikaw biex ikollna licenzja ta’ xandir ghal matul is-sena kollha. U propju mis-sajf ta’ dik is-sena ‘l hawn, bdejna nxandru fuq skeda regolari. Din l-inizzjattiva ntlaqghet tajjeb ferm mill-poplu Naduri u hemm il-hsieb li nibqghu mexjin f’din il-linja.

Matul il-jiem tax-xitwa s’issa konna nxandru kuljum bejn l-4.00 u s-7.00p.m. u s-Sibt u l-Hadd il-gurnata kollha. Mill-1 ta’ Gunju sal-ahhar ta’ Settembru Radju Luminara ha skeda specjali tas-sajf u qed inxandru matul il-gurnata kollha. Il-programmi taghna jifthu fis-7.00a.m. u jaghlqu fit-8.30p.m.

Fis-sena 1995, is-sena li fiha beda jsir ix-xandir permezz ta’ dan ir-Radju Komunitarju, it-trasmissjonijiet kienu jsiru fil-post fejn illum hemm l-Awla Kapitulari. Maz-zmien inhass il-bzonn li tinstab kamra adatta li tintuza biss ghax-xandir permezz tar-Radju. Fil-fatt bdiet tintuza kamra li hemm fuq il-Knisja fil-post fejn qabel kien iservi ghall-abbatini.

Pero, meta s-sena l-ohra, it-trasmissjonijiet taghna bdew isiru ta’ kuljum, beda jinhass il-bzonn li jkollna studios adatti ghal Radju Luminaria. Meta rajna li l-poplu Naduri kien qed jissaportja bil-kbir lir-radju tal-parrocca taghna, allura bdejn nahsbu x’nistghu naghmlu. Kienet l-open day li ghamilna fiz-zmien il-Milied li kienet l-imbuttatura biex nibdew. Fil-fatt minn din l-open day li saret mis-Sibt 22 ta’ Dicembru sat-Tnejn, 24 ta’ Dicembru ngabru kwazi LM2,000.

Ghalhekk fl-ewwel gimgha ta’ Jannar iddecidejna li nimbarkaw fuq progett ambizzjuz li jwassal biex Radju Luminaria jkollu l-aqwa studios fil-gzira Ghawdxija. L-ewwel xoghlijiet bdew fuq barra u allura ahna bqajna nxandru b’mod regolari mill-istudio li kellna. Pero, it-Tnejn 25 ta’ Frar, garrejna l-apparat kollu ghac-Centru Parrokkjali fejn Dun Karm, gentilment silfilna kamra minn fejn l-ghada t-Tlieta beda ghaddej ix-xandir. Ftit gimghat wara dan, beda x-xoghol estensiv ghall-istudios il-godda. Dan ix-xoghol baqa’ ghaddej sal-bidu ta’ Gunju - xoghol li illum qed jaghtina dawn l-istudios ferm moderni ghar-radju tal-parrocca taghna.

Meta l-parruccani taghna semghu b’dan ix-xoghol kbir li kien ghaddej, komplew juru l-generozita taghhom b’kull mezz. L-ghotjiet ma qatghu xejn u l-ghajnuna ta’ diversi haddiema sibnieha f’kull bzonn li kellna. Ringrazzjament kbir imur lejn kull min b’xi mod jew iehor ghen biex ghandna dawn l-istudios.

L-inawgurazzjoni ta’ dawn l-istudios saret mill-Onor. Giovanna Debono, Ministru ghal Ghawdex, wara l-Quddiesa Pontifikali ta’ Jum l-Imnarja u wara gew mbierka mill-Arcipriet taghna.


Related Stations:


Comment:


Listen online Luminaria

Windows Media Player

Install WMP


Station not playing? Try to open ASX file on your computer - listen.asx

Winamp Media Player

Install Winamp


Station not playing? Try to open M3U file on your computer - listen.m3u

open player in new window

Favorites